Investeren in uw mensen loont altijd.

Wij laten medewerkers beter werken,

door persoonlijke aandacht,

en professionele begeleiding.

Voor meer plezier in het werk.

Menu ↓

Het traject Duurzame Inzetbaarheid

Voor een traject 'duurzame inzetbaarheid' worden meestal de volgende 8 stappen doorlopen:

1. De aanleiding

"Wat is de aanleiding om de inzetbaarheid te verbeteren?"
Belangrijk om hier aandacht aan te besteden om inzicht te krijgen in mogelijke probleemgebieden. Deze kunnen liggen bij:

  • oplopend ziekteverzuim
  • verslechterde werksfeer of motivatie
  • verminderde productie
  • Verouderde kennis
  • Tegenvallende resultaten
  • groter verloop
  • lagere kwaliteit
  • klantontevredenheid
  • etc.

2. Creëren van een gemeenschappelijk draagvlak en visie

Er wordt een projectgroep gemaakt van mensen uit directie, management en medewerkers, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het project Duurzame Inzetbaarheid. Zij gaan gezamenlijk de volgende 6 stappen uitvoeren:

3. Het doel en/of gemeenschappelijk rendement

De beschikbare gegevens van het bedrijf worden geanalyseerd, en er wordt een bedrijfsscan gemaakt die de verschillen in denken en beleving aangeeft. De kansen en knelpunten worden geïnventariseerd en er worden concrete en haalbare doelen geformuleerd. Belangrijk is een goede communicatie.

4. Actieplan opstellen

De projectgroep gaat samen een actieplan of plan van aanpak opstellen over wie, wat, hoe en wanneer doet. Een goed doordacht en gedragen actieplan, waarmee het hele bedrijf aan de slag gaat. Daarbij is de voorlichting van alle medewerkers van groot belang. Om het draagvlak te vergroten.

5. Onderzoek huidige situatie

Door middel van gevalideerde online vragenlijsten voor alle medewerkers en een digitaal internetportaal wordt de huidige situatie in beeld gebracht op gebieden zoals gezondheid & vitaliteit, motivatie & betrokkenheid, vakkennis & vaardigheden en balans werk - privé.

Alle medewerkers kunnen vrijwillig deze vragenlijsten invullen en krijgen daarna digitaal feedback en een rapportage. Ook kan de inzetbaarheidscoach individuele medewerkers hierbij begeleiden. De werkgever krijgt hiervan de geanonimiseerde resultaten.

6. Vaststellen knelpunten

Aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijsten worden de knelpunten zichtbaar en vastgesteld. Een eventuele samenhang wordt bekeken en samen wordt bepaald hoe de knelpunten worden aangepakt.

7. Uitvoering / implementatie

In een gezamenlijk Plan-van-aanpak wordt er aangegeven welke maatregelen er worden genomen, wie dat gaat doen en binnen welke termijn. Ook kan worden bepaald welke route daarbij wordt ingezet.

8. Terugblik

De resultaten van maatregelen worden bekeken. eventuele persoonlijke evaluaties worden gehouden en mogelijke bijstellingen worden aangegeven en vastgelegd.

 

Partners Beter Werken
Voorwaarden © 2022 Varea